* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .fr, .eu, .net, .com, .info, .org

0
domain(s) selected