HP-2

Starting from
7.99 €/mo

 • 2048 Mo de RAM
 • 1 vCPUS
 • 40 Gb SSD ou 20 Gb NVME

HP-4

Starting from
15.98 €/mo

 • 4096 Mo de RAM
 • 2 vCPUS
 • 80 Gb SSD ou 40 Gb NVME

HP-8

Starting from
31.96 €/mo

 • 8192 Mo de RAM
 • 4 vCPUS
 • 160 Gb SSD ou 80 Gb NVME

HP-16

Starting from
63.92 €/mo

 • 16384 Mo de RAM
 • 8 vCPUS
 • 320 Gb SSD ou 160 Gb NVME

HP-32

Starting from
127.84 €/mo

 • 32768 Mo de RAM
 • 16 vCPUS
 • 640 Gb SSD ou 320 Gb NVME